Permacultuur

 

*English see below*

Permacultuur op De Guit

In het voorjaar van 2019 is er een viertal boomstroken aangelegd tussen de groentebedden en aan de rand van de tuin in ook het een en ander aangeplant. In deze stroken staan vaste planten zoals kruiden, struiken en bomen. Met de aanleg van deze stroken is de productie van voedingsgewassen op Tuinderij De Guit nóg natuurlijker en ontstaat er een nieuw ecosysteem. Deze duurzame manier van groente telen zorgt er voor dat de generaties die na ons komen ook kunnen genieten van gewassen van een gezonde bodem.

 

Er is potentie in vaste planten stroken voor alle vollegrondsgroententelers. Steeds meer ervaren we extreme weeromstandigheden wat uitdagingen creëert. Door de hele zachte winters blijven veel schadelijke insecten leven waar de landbouw vervolgens in het voorjaar en de zomer veel last van heeft.
Zeer warm en droog weer en ook zeer natte periodes veroorzaken groeivertraging bij groenten, en planten in het algemeen. De stresssituatie waar ze in komen maakt de planten vatbaarder voor schadelijke micro-organismen zoals schimmels en insecten.

Omtrent de bodemgezondheid komen er steeds grotere uitdagingen, zoals uitspoeling van voedingsstoffen door hevige buien, de afbraak van organische stof en bodemverdichting. Vooral de lichtere zandgronden in Brabant, zoals die waar wij op zitten, zijn hier zeer gevoelig voor.
De stroken zullen er voor zorgen dat de klimatologische schommelingen beter opgevangen kunnen worden. Ook is de bodem beter beschermd tegen extreme omstandigheden door schaduwwerking, permanente doorworteling en windbreking.

Nog een positief effect van de aanplant van vaste planten is dat het aanbod aan eetbare producten verhoogd wordt: tamme kastanje, verschillende bessensoorten, appels, peren en ander fruit met daartussen verschillende kruiden. Zo kunnen er in de toekomst meer producten van eigen land aangeboden worden in de groentepakketten en de winkel.

Door de variëteit in aanplant zal de productie van biomassa stijgen. Dit is een mooie aanvulling op de circulaire gedachtegang die sterk verbonden is met de tuin. Het snoeisel van de struiken en bomen zal gecomposteerd worden om vervolgens de bodem vruchtbaarder te maken. Deze natuurlijke bemesting zorgt ervoor dat er minder aanvoer van mest van derden zal nodig zijn.

Daarbij zullen door de vergroting van de biodiversiteit meer planten, vogels en insecten hun natuurlijke habitat vinden. Dit heeft op zijn plaats weer een gunstig effect op de kwaliteit van de gekweekte groenten. Zo ontstaat er een betere samenhang tussen mens, plant en dier in het microklimaat van de tuinderij.

 

Permaculture at De Guit

In spring 2019, a total of 4 rows of trees were planted in between the vegetable beds and on the edge of the garden. These rows contain perennials such as herbs, shrubs and trees. With the construction of these rows, the production of food crops at Tuinderij De Guit will be even more natural with this newly created ecosystem. This sustainable way of growing vegetables ensures that future generations can also enjoy crops from healthy soils.

There is potential in perennial rows for all open field vegetable growers. We are increasingly experiencing extreme weather conditions, which creates challenges. Because of very mild winters, many harmful insects continue to live, which gives agriculture a challenge during spring and summer.
Very arid weather and also very wet periods, cause growth retardation in vegetables, and plants in general. The stress they experience makes the plants more susceptible to harmful microorganisms like some fungi and insects.

In concern to soil health there are increasing challenges, such as nutrient leaching from heavy showers, the degradation of organic matter and soil compaction. The lighter sandy soils in Brabant, such as the one we grow on, are particularly sensitive to this.

The rows will ensure that climatic fluctuations can be better absorbed. The soil is also more protected against extreme conditions through shadowing, permanent rooting and wind breaking.
Another positive effect of planting perennial plant is an increased supply of edible products: sweet chestnut, various berries, apples, pears and other fruit with various herbs in between. This way more products from our own production can be offered in the vegetable packages and in the store in the future.

The variety of plantings will increase the production of biomass. This is a nice addition to the circular thought that is strongly connected with the garden. The pruning of the bushes and trees will be composted to make the soil more fertile. This natural fertilization ensures that less supply of manure from third parties will be required.

In addition, by increasing the biodiversity, more plants, birds and insects will find their natural habitat at Tuinderij De Guit. This in turn has a favourable effect on the quality of the cultivated vegetables. This creates a better cohesion between humans, plants and animals in the microclimate of the horticulture.

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Meld je aan met je mailadres en ontvang onze nieuwsberichten in je mailbox:

Loading